Borçtan ve Gamdan Kurtulmak İçin Okunacak Dualar

Borçtan ve Gamdan Kurtulmak İçin Okunacak Dualar

Borçtan ve Gamdan Kurtulmak İçin Okunacak Dualar

Ebû Sa’îd el-Hudrî (radiyallahü anh) anlatıyor:
Resûlullâh (aleyhisselatü vesselam) bir gün mescide girdi. Orada Ensar’dan Ebû Ümâme (radiyallahü anh) isimli zâtla karşılaştı. Ona: “Ey Ebû Ûmâme, niçin seni namaz vakti dışında mescidde oturmuş görüyorum?” diye sordu.
“Peşimi bırakmayan bir sıkıntı ve borçlar sebebiyle ey Allâh’ın Resûlü” diye cevap verdi. Bunun üzerine Hz. Peygamber:
“Sana bazı kelimeler öğreteyim mi? Bunları okursan, Allâh senden sıkıntıyı giderir ve borcunu öder.”

'Evet ey Allâh’ın Resûlû, öğret' dedim.

“Öyleyse akşama çıktın mı, sabaha erdin mi şu duâyı oku” dedi:

Allâhümme innî e‘ûzü bike mine’l-hemmi ve’l-hazeni ve e‘ûzü bike mine’l ‘aczi ve’l-keseli ve e‘ûzü bike mine’l-cübni ve’l-buhli ve e‘ûzü bike min ğalebeti’d-deyni ve kahri’r ricâli.

Türkçe Anlamı:

Allâh’ım! Üzüntüden ve kederden sana sığınırım. Aczden ve tembellikten sana sığınırım, korkaklıktan ve cimrilikten sana sığınırım. Borcun galebe çalmasından ve insanların kahrından sana sığınırım.

Ebû Ümâme der ki; "Ben bu duâyı yaptım, Allâh (c.c.) benden gamımı giderdi, borcumu ödedi." (Ebû Dâvud, Salât 367)

2. DUA: “Allâhümme fâlikal- ısbâhı ve câ ilelleyli sekenen veşşemse vel-kamera husbânen akdi anniddeyne ve ağninî minel-fakri ve emtiğnî bi-semî ve besarî ve kuvvetî fî sebîlik.”

Anlamı: “Sabahın aydınlığını var eden, geceyi dinlenme vakti yapan, güneşi ve ayı hesap vasıtası yapan Allah’ım! Bana borçlarımı ödemeyi ihsan eyle, benden fakirliği gider, kulağımı, gözümü ve kuvvetimi Senin yolunda kullanmayı nasip eyle.” (Malik, Dua, No: 495)

3. DUA: “Allahumme ekfini bi-halalike an haramike ve eğnini bi fadlike ammen sivâke.”

Anlamı: “Allahım! Bana helâl rızık nasib ederek haramlardan koru! Lütfunla beni senden başkasına muhtaç etme!” (Tirmizî, Daavât 111)

NASİHAT

Allah'a Şükretmek Rızkı Arttırır

“…Eğer şükrederseniz, size olan nîmetlerimi artırırım…” (İbrâhim 7)

Allâh Resûlü (aleyhisselatü vesselam) şöyle buyurdu:

“Sizden biri, mal ve yaratılışça kendisinden üstün olana bakınca, nazarını bir de kendisinden aşağıda olana çevirsin!
Böyle yapmak, Allah’ın, üzerinizdeki nîmetini küçük görmemeniz için gereklidir.”
(Buhârî, Rikâk 30; Müslim, Zühd, 8; Tirmizî, Kıyâmet, 59)

Vâkıa Sûresi’ni Okumak Rızkı Arttırır

Peygamber Efendimiz (aleyhisselatü vesselam) buyurdu:

“Her gece Vâkıâ sûresini tilâvet eden kimsseye ebediyyen fakirlik ve sıkıntı isâbet etmez; yani darlık görmez.” (Beyhakî, Şuab, II, 492)

Akrabaya İyilik Rızkı Arttırır

Peygamber Efendimiz (aleyhisselatü vesselam) buyurdu:

“Rızkının çoğalmasını ve ömrünün uzamasını isteyen kimse, akrabasını kollayıp gözetsin!” (Buhârî, Edeb 12, Büyûʻ 13; Müslim, Birr 20, 21)

Tevekkül ve Teslimiyet Rızkı Arttırır

Peygamber Efendimiz (aleyhisselatü vesselam) buyurdu:

“Eğer siz Allâh’a gereği gibi güvenseydiniz, (Allah), kuşları doyurduğu gibi sizi de rızıklandırırdı. Kuşlar sabahları kursakları boş olarak çıktıkları hâlde akşam doymuş olarak dönerler.” (Tirmizî, Zühd, 33)

İstiğfarı Çoğaltmak Rızkı Arttırır

Câfer-i Sâdık (rahmetullahi aleyh) şöyle dedi:

“Kimin rızkı daraldıysa, hemen istiğfârı çoğaltsın!”