Kaç Tane İncil Var?

Kaç Tane İncil Var?

Kaç Tane İncil Var?

Öfkeli Hristiyan:
 
Sohbetinizde diyorsunuz ki, 4 İncil, İncil’ler var. Size bunu öğreten yanlış öğretmiş. Tek İncil var, 4 değil. Hatta 27 kısımdan, bir başka deyimle 27 sureden oluşur ama halen inat etmiş 4 İncil’ler var, 4 aslında 1 dir diyorsunuz. Meryem’i Allah, Cebrail’i Allah diyorsunuz. Size çok üzülüyorum yanlış anlatıyorsunuz bizi. Keşke dininizi anlatırken bize saldırmasanız. Bu şekilde anca tribünlere oynarsınız. Sohbetinizde Allaha bağlayıcı pek bi şey göremedim, kurtuluşu öğretiş göremedim. Varsa yoksa Hristiyanlık hakkında birçok yalan haber. Lütfen yanlışları düzeltin ve bizlere sataşmayın. Kendi dininizi, kurtuluşu anlatın.
 
Sakin Müslüman:
 
Dört İncil'in aslında bir İncil olduğunu söylemen, üç tanrının(!) aslında bir tanrı olduğunu söylemenden çok daha vahim bir hezeyan…
Çünkü İncil’ler görünüyor ve elimizde.
 
Bu tıpkı, evinin önüne park etmiş olan dört tane arabayı görmüşken, 'aslında bir tane araba var' demek gibi.
Ya da patronun sana hafta sonu 400 lira haftalık verecekken, 100 lira vermesi ve '400 aslında 100 lira demektir. Al bunu sesini çıkarma!' demesi gibi tilkice...
Neden İncil’leri 4 yerine 1'e indirmediklerini sorduğum Hristiyan vatandaşlar, '4 İncil daha renkli ve daha kuvvetli(!)' diyorlar.
Eğer İncil sayısının çokluğu bu kitabı daha kuvvetli bir kitap yapıyorsa, neden İznik konsilinde 400 adet olan İncil sayısını 4'e indirdiniz?
Bıraksaydınız, 396 adet İncil yakılmasaydı, bugünkünden çok daha renkli, detaylı ve daha kuvvetli 400 tane İncil’iniz olacaktı(!)
 
Sana tavsiyem, yarın İncil satan bir yere git ve 'Ben dört İncil'den de birer tane satın almak istiyorum' de.
Satıcı sana, dört insanın yazdığı dört ayrı kitap verecektir;
Matta, Marcos, Luka, Yuhanna.
Tam ilk olarak hangisini okuyacağını düşünürken kendine şu soruyu sor; Orijinal İncil hangisi?  
 
* Dört Kanonik İncil'in Belirlenmesi
 
İsa'dan sonraki ilk iki yüzyılda çok sayıda İncil ortaya çıkmıştır. Başlangıçta bunların hangilerinin "kutsal" ve "kanonik" kabul edilmesi gerektiği konusunda bir görüş birliği yoktu. Dört İncil olması gerektiğini savunan ilk belge M.S. 180 yılında Piskopos Irenaeus tarafından yazılmıştır. Dört İncil konusunda Hıristiyanların bir görüş birliğine varması bu tarihten de daha ileride gerçekleşmiştir. M.S. 397'deki Üçüncü Kartaca Konsili, günümüzdeki hâliyle Yeni Ahit'in onaylandığı ilk büyük Hıristiyan kuruludur.
 
Matta İncili
Matta İncili, İsa'nın on iki havarisinden biri olan, Roma vergi memuru Celile'li Matta tarafından yazıldığı kabul edilen İncil’dir. Yeni Ahit'in ilk bölümünü meydana getirir. Kelime anlamı olarak Matta, İbranice "efendimizin (tanrımızın) hediyesi" anlamına gelmektedir. M.S. 52 - 68 yılları arasında, Kudüs düşmeden önce yazıldığı tahmin edilmektedir. Matta İncili, İsa'nın soyağacı(!) ile başlar, hayatını ve dinî faaliyetlerini özetler. Havarilerin seçimini ve İsa'ya katılışlarını anlatır. Muhtemelen ilk olarak İbranice yazılmıştır. Markos İncil’i temel alınmıştır. Diğer üç kanonik İncil’den çok daha fazla Eski Ahit referansı içermektedir. İsa'nın da mensubu olduğu Yahudi toplumunu hedeflediği düşünülmektedir. Yahudileri, Nasıra'lı İsa'nın yüzyıllardır bekledikleri Mesih (kurtarıcı) olduğuna inandırmayı amaçlar. İsa'nın kral olduğu belirtilir. Yahudilerin fizikî ve materyalist bir kurtarıcı ve krallık beklemelerinden ötürü Matta İncili'nde İsa'nın manevî krallığı vurgulanır.
 
Markos İncili
Markos İncili, Yeni Ahit'in ilk dört bölümünü oluşturan kanonik İncil’lerden ikincisidir. "Evanjelist Markos" olarak da bilinen Yuhanna Markos tarafından yazılmıştır. Markos, Barnabas'ın kuzeni ve İsa'nın havarisi Petrus'un (Simun) yakın arkadaşıdır. Markos'un, İncil’i Petrus'a dayanarak yazdığı kabul edilir. M.S. 60'lı yılların sonlarında veya 70'li yılların başlarında yazılmıştır. Matta ve Luka İncillerine kaynak teşkil ettiği ve İncillerin en eskisi olduğuna inanılır. Vaftizci Yahya'dan İsa'nın göğe yükselişine kadar olan kısmı anlatır. Kısa versiyonunda, İsa'nın boş mezarına kadar olan kısmı anlatır.
 
Luka İncili
Luka İncili, Vaftizci Yahya'nın doğumundan İsa'nın göğe yükselişine kadar olan yaklaşık 35 yılı kapsar. M.S. 60'lı yıllarda yazıldığı tahmin edilmektedir. Markos İncili'ni baz aldığı kabul edilir. Karakteristikleri, dönemin Yunanlarına hitap ettiğini düşündürür. İncil’in yazıldığı dönemlerde Romalılar askerlikte ustalaşmış iken, Yunanlar bilgelikleriyle meşhurdurlar. Bu nedenle Luka İncil’i, İsa'yı kusursuz bir insan ve tanrının bilgeliğinin insan şekline bürünüşü olarak resmeder. İsa'nın ibret verici kısa hikâyelerine geniş yer verir. İsa'nın Kutsal Ruh ile olan bağlantısını anlatır. Kutsal Ruh'un doğmuş şekli olduğunu, Kutsal Ruh'un gücü sayesinde kilisesini kurduğunu ve Kutsal Ruh'tan akan sözlerini, vaatlerini anlatır.
 
Yuhanna İncili
Yuhanna İncili, Yeni Ahit'in ilk dört bölümünü meydan getiren kanonik İncil’lerden sonuncusudur. Kelime anlamı olarak "sevgili" veya "sevilen" demektir. Balıkçılık yaparak geçinen, "Evancelist Yuhanna" olarak da bilinen, havari Yuhanna tarafından yazılmıştır. M.S. 90'lı yıllarda yazıldığı tahmin edilmektedir. Vaftizci Yahya'nın (Yahya Peygamber) dini faaliyetlerinden, İsa'nın göğe yükselişine kadar olan zaman aralığını kapsar. Yuhanna İncili, İsa'nın kilisesinin oluşumunu anlatır. Cennetteki krallığından insanlığa yol göstermeye devam edeceği vurgulanır. Bu anlamda, diğer İncil’ler gibi belirli bir kesimi değil, tüm insanlığı hedeflediği düşünülebilir. "Dünya" kelimesi birçok yerde tekrarlanır. Diğer İncillerde vurgulanan İsa'nın insanî veya dünyevî faaliyetlerinden ziyade doktrinlerine geniş yer ayırır.
 
İNCİL'LERİ KİMLER YAZDI?
 
Mevcut İncillerin yazarlarının, Hz. İsa’nın havarileri olup olmadıkları konusunda ihtilaflar varır. Konuyla ilgili araştırma yapanlardan Prof. Harinc ve İrinuos’a göre, Matta İncilinin yazarı (havari olarak meşhur olmakla beraber, gerçekte) Hz. İsa’nın havarisi değildir. Bu İncil, yaklaşık miladi 80-100 yıllarında yazılmıştır. Sahibi, kendini gizlemek için zamanla kaybolan asıl Matta İncil nüshasının yerine bunu ortaya koymuştur. (bk. Dr. M. Ziyaurrahman el-Azamî, el-Yahudiye ve’l-Mesihiye, Medine, 1409/1988, 320-321)
 
- Matta İncilinde 600’den fazla ayetin Markos İncilinden iktibas edilmiş olması da bu incilin yazarının Markos’tan sonra geldiğinin göstergesidir. (el-Azami, el-Yahudiye ve’l-Mesihiye, 319-320). Muhammed Ebu Zehra ve Maurice Bucaille da, elimizdeki Matta İncil yazarının havari olmadığı kanaatindedir. (el-Azami, el-Yahudiye ve’l- Mesihiye, 321-322).
 
- Hz. İsa’nın havarisi olarak en kuvvetli destek toplayan İncil yazarlarından Markus’tur. (el-Azami, el-Yahudiye ve’l-Mesihiye, 322-325)
 
- Luka İncil yazarı da havari değildir. (el-Azami, el-Yahudiye ve’l-Mesihiye, 325)
 
- Yuhanna adında bir havarinin varlığında şüphe yoktur. Ancak elimizde Yuhanna İncilini yazan kişinin söz konusu havari olup olmadığında da kadimden beri Hristiyan alimleri arasında ihtilaf olmuştur. (bk. el-Azami, el-Yahudiye ve’l-Mesihiye, 326-329)
 
- Bu konuyu özetlersek, her şeyden önce İncil yazarlarının havariliği konusu şüphelidir. İkincisi, bu İnciller Hz. İsa’dan sonra yaklaşık bir asır sonra yazılmıştır. Üçüncüsü, (bu İncil’ler asıl vahiy olan İncil'den başkadır) bu İncillerden hiçbiri vahiy değildir. O halde:
a) Allah’tan gelen vahiy olduğu yüzlerce delil ile sabit olan Kur’an-ı Kerim ile İncil’lerdeki bilgi açıkça çeliştiği yerlerde, doğru olanın Kur’an’daki bilgi olduğunda şüphe yoktur.
b) Kur’an’da açıkça Hz. İsa’nın öldürülmediği ve çarmıha da gerilmediği, onu öldürmek isteyen Roma askerlerine başka birisi (Hz. İsa’yı şikayet edip yerini gösteren hain bir havari) İsa’ya benzetildi ve o öldürüldü. (Nisa 157)
c) Hristiyanlar arasında da Hz. İsa’nın öldürülmesiyle ilgili eskiden beri ihtilaflar olmuştur. Bununla beraber, Hz. İsa’nın çarmıha gerildiğine dair sağlam bir Mesihi nas yoktur. Onun öldürüldüğüne dair kanaatin haklı bir payı vardır.
Çünkü Hz. İsa’ya tıpa tıp benzeyen bir adam, hem de onun bulunduğu mekânda katledilmiştir. Bu sebeple yanlış da olsa onun öldürüldüğünün şâyi bulmasının makul bir gerekçesi vardır. Çünkü aynı yerde ona benzeyen bir adam öldürülmüştür.
d) İsa’nın öldürülmeden önce dua etmesi -eğer doğru olduğu tespit edilirse- bunu da şöyle açıklamak mümkündür:
 
Hz. İsa, kâfirlerin kendisini öldürmek için yakında teşebbüse geçeceklerini -Allah’ın bildirmesiyle- öğrenmiş bulunuyordu.
 
Nitekim kendisi talebelerine hitaben, “Yakında havarilerimden biri -Hz. Yusuf’u az bir fiyata satan kardeşleri gibi- beni çok ucuza satacaktır.
Fakat adil olan Allah, beni onların elinden kurtaracak ve onu (beni satan kişiyi) tutuklatacaktır." (Barnaba, İncili, 139; el-Azami, el-Yahudiye ve’l-Mesihiye, 394-395)
 
İşte Hz. İsa’nın söz konusu yalvarış ve yakarışı, bu hıyanet şebekesinin elinden kurtarması ve o hain adamı da onun yerine öldürtmesi için idi.
Barnaba’nın ifadeleri Kur’an’ın tespitlerine uygundur.  
 
- Allah’ın kelamı olan Kur’an bir konuda konuşmuşsa, artık hiçbir kitabın ona aykırı konuşmaya ne hakkı ne de haddi vardır. Çünkü ondan başka semavi olduklarına iman ettiğimiz eski kitaplardan hiçbiri, orijinal haliyle tamamen vahiy olmadığı gibi, tahriften de kurtulamamıştır...
 
* Alıntı başlangıcı…    

İlgili Video: