“NAMAZ KILMAYAN KAFİR OLUR” DİYEN AHMED BİN HANBEL’E ALİMLERDEN UYARI YAPAN OLMUŞ MUDUR?

“NAMAZ KILMAYAN KAFİR OLUR” DİYEN AHMED BİN HANBEL’E ALİMLERDEN UYARI YAPAN OLMUŞ MUDUR?

"NAMAZ KILMAYAN KAFİR OLUR" DİYEN AHMED BİN HANBEL'E ALİMLERDEN UYARI YAPAN OLMUŞ MUDUR?

Soru: Hocam, namaz kılmayan kafir olur diyen Ahmed bin Hanbel'in içtihadının diğer üç mezhep imamımızın bu konudaki içtihadından farklı olduğunu biliyoruz. Ahmed bin Hanbel'e bu görüşünden dolayı karşı çıkan bir müçtehid olmuş mudur?

Cevap: Ehli Sünnetin cumhuruna göre işlenen hiçbir günah (günah olduğunu reddetmediği müddetçe) kişiyi kafir yapmadığı gibi, namaz, oruç ve hacc gibi hiçbir amelin terki de (farz olduklarını inkar etmedikçe) kişiyi kafir yapmaz.

Hanbeli mezhebi imamı Ahmed bin Hanbel'e (rahmetullahi aleyh) bu konuda Şafii mezhebi imamı İmam Şafii'nin bir reddiyesi mevcuttur.
 
Tacuddîn es-Subkî'nin ifadesine göre, namazı terk edenin kâfir olacağını savunan Ahmed ibnu Hanbel (rahmetullahi aleyh) ile, karşı görüştekilerden eş-Şafiî (rahmetullahi aleyh) arasında şöyle bir diyalog geçmiştir:
 
- Ahmed, sen, "Namaz kılmayan kâfir olur" mu diyorsun?
- Evet. - Eğer kâfir olursa ne ile tekrar Müslüman olur?
- Lâ ilâhe illallah Muhammedu'r Rasulullah diyerek.
- Adam bu sözü söylemeye zâten devam ediyor, onu bırakmış değil ki?
- Namaz kılarak Müslüman olur.
- Kâfirin namazı geçerli olmaz. Böyle bir namaz ile de o kimsenin Müslüman olduğuna hükmedilemez. Ahmed b. Hanbel bu noktada söyleyecek söz bulamaz.
 
es-Subkî şöyle demektedir:
"Bu diyaloğu mezhebimiz (Şafiî mezhebi) âlimlerinden el-Hasan b. Ammâr anlatmıştır. Bu zât, Fahr'ul İslam eş-Şâşî'nin öğrencilerinden olan Musul'lu bir adamdır." (Tacuddin es-Subkî, Tabakâtu'ş-Şâfiiyyeti'l-Kubrâ, I, 220)